خواهان بازدهی بیشتری در عرصه مارکتینگ هستید؟!!(مصطفی یحیایی)

خواهان بازدهی بیشتری در عرصه مارکتینگ هستید؟!!(مصطفی یحیایی)
بهمن 19, 1399
146 بازدید

در دنیای پیچیده کســب و کار که همه ما تحت هجوم گســترده تبلیغات قرار گرفته ایم، اگــر زمانی تبلیغات می توانســت مزیتی رقابتی باشد )هر چند برای مدتی کوتاه( و باعث افزایش فروش شــود، دیگر اکنون توانایی ایجاد این مزیت را همچون گذشته ندارد. قدر مسلم وقتی چند تولید کننده بزرگ محصوالت یا خدمات مشــابهی […]

در دنیای پیچیده کســب و کار که همه ما تحت هجوم گســترده تبلیغات قرار گرفته ایم، اگــر زمانی تبلیغات می توانســت مزیتی رقابتی باشد )هر چند برای مدتی کوتاه( و
باعث افزایش فروش شــود، دیگر اکنون توانایی ایجاد این مزیت را همچون گذشته ندارد. قدر مسلم وقتی چند تولید کننده بزرگ محصوالت یا خدمات مشــابهی را با متدهای
قدیمی بازاریابی تبلیغ می کنند، هرگز مشتری جدیدی را به دست نخواهند آورد. از اینرو همگان به دنبال یک سکوی پرش در میان رقبای خود هستند که با هزینه ای به مراتب
کمتر بازدهی بیشتری را در عرصه مارکتینگ برای خود به ارمغان آورند.پیشــنهاد می کنیم که اگر صاحب کسب و کار نوینی هســتید که به تازگی به دنبال یک ایده ی استارتاپی شکل گرفته است و یا سال هاست که در یکی از مشاغل سنتی و در یک بازار رقابتی مشغول به فعالیت هستید باید به دنبال بازاریابی محتوایی باشید. اهرمی تاثیر گذار در رونق کسب و کار کارآفرینــان که به مثابه یک چــوب جادو می تواند شرایط کارتان را متحول سازد. این امر تنها مختص به کسب و کارهای بزرگ نیست و حتی کسب و کارهای کوچک هم
با صرف هزینه های انــدک می توانند خود را با این روش بازاریابی جدید گســترش دهند. این موضوع تنها نتیجه ی تحقیقات چند کارشــناس اقتصاد و یا یک متد در راه و رسم تجارت نیســت. هر چند ضرورت این موضوع هنوز در کشــور ما آنطور که باید و شاید جا نیفتاده است و حتی برخی نمی دانند بازایابی محتوایی به چه معناست؟ عده ای هم تنها درباره کلیات آن آشنایی دارند و بر این تصورند که اختصاص هزینه هایی برای بازاریابی محتوایی بیشتر یک کار تشریفاتی به نظر می رسد تا یک روند تاثیر گذار بر فروش اما اهمیت بازاریابی محتوایی در جهان آن قدر روشن است که صحبت کردن درباره آن از بدیعیات بازار کســب و کار است. تحقیقات نشان می دهد امروزه، اکثریت قریب به اتفاق بازاریان در حال استفاده از بازاریابی محتوایی هستند و حتی بسیاری از سازمان های پیشرو در جهان نظیر مایکروسافت،سیسیکو، G&P و … برای پیشبرد اهداف مارکتینگ خود دست به دامان محتوا شده اند. چرا که کارشناسان این حوزه به این باور رسیده اند که مردم دیگر از تکنیک های بازاریابی خسته شده و اغلب با چشم پوشی از بنرها و داد و بیدادهای
تبلیغاتی، تبدیل به افراد ماهری در کسب اطالعات شده اند.بازاریابی محتوایی(Marketing Content) نوعی تکنیک بازاریابی که از طریق تولید و انتشار محتوای مناسب، با ارزش و جذاب می کوشد ارتباطی پایدار، فعال و سودآور با جامعه ی مخاطب خود برقرار ســازد. در واقع بازاریابی محتوایی، یک رویکرد استراتژیک برای بازاریابی است که روی تولید و توزیع محتــوای با ارزش تمرکز دارد. به زبان ساده تر، بازاریابی محتوا همان هنر برقراری ارتباط با مشتریان بالفعل و بالقوه است. مارکتینگ در این جا بیشتر به مفهوم فروش نزدیک است. شما در این شاخه از بازاریابی بطور مستقیم محصول خود را تبلیغ نمی کنید، بلکه با تولید انواع محتــوا محصوالت و برند خــود را مطرح می کنید. وقتی مشتری نســبت به حضور شما و خدمتتان آگاه شد،در مورد خدمات و کاالی شــما با دیگران صحبت خواهد کرد، با ایجاد این ارتباط شما و محصوالتتان در بین مردم به عنوان یک برند شــناخته خواهید شد و در کنار این مطالب در نهایت فروش شما افزایش خواهد یافت. بنابراین هدف صرف جذب مشتری نیست. بلکه با نگارش محتوا می توانید تمایزها، نقاط قوت و برتری های محصول و خدمات خود را نسبت به سایر کسب و کارهای مشابه بیان کنید تا در نتیجه،هم تنها انتخاب از سوی مشتری باشید و هم در میان سایر رقبا به یک برند تبدیل شوید.در واقع تولید محتوای با کیفیت و اصولی بهترین راهکار جذب مخاطب وفادار است. تمایز بزرگی که میان بازاریابی محتوایی و بسیاری از شیوه های رایج تبلیغات وجود دارد،درون ســو بودن محتوا و برون ســو بودن تبلیغات است.این تمایز ســاده یعنی بر خالف انواع تبلیغات متعارف، در بازاریابی محتوایی این مشتریان و مخاطبان عالقه مند هستند که به واسطه ارزش محتوا، با اختیار خودشان به کسب و کار شما نزدیک می شوند. استراتژی محتوایی بیشتر جذب کننده است تا تهاجمی. یعنی محتوا هرگز مزاحمت ایجاد نمی کند بلکه باعث جذب افراد می شود. یکی دیگر از مزایای مهم آن مقرون به صرفه بودن این روش نسبت به سایر روش های سنتی در بازاریابی است.
مصطفی یحیایی